Kite Surfing Cyprus
Power Kites !
BUZZ
70 EurosBig Buzz
90 Euros

Sting 1.7m 170


Sting 2.4m 195


Sting 3.3m 225
Stacker 6 Foot
135 EurosStacker 8 Foot
170 Euros
Stacker 10 Foot
205 Euros